สมาคมค้าทองคำ จัดอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

1,330

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ มศว เปิดอบรม หลักสูตรอบรมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

ตามระเบียบฉบับดังกล่าวระบุว่าให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

รวมถึงให้ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับหลักฐานจากผู้ให้การอบรม และให้เก็บสำเนาหลักฐาน ไว้ในสถานที่ประกอบกิจการ ที่จะสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่สำนักงานร้องขอ

สำหรับการอบรมรุ่นแรก จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 9.00-16.00 น. โดยรูปแบบในการอบรมในครั้งนี้ จะมีทั้ง  E-Learning และ Classroom ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยทองคำ หรือโทรสอบถามได้ที่สมาคมค้าทองคำ โทร 0 2020 9000

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.